کلوکیشن

کلوکیشن تک یونیت در دیتاسنتر سان

پاور 10 آمپر
کولینگ استاندارد
دسترسی یک نفر ساعات اداری
مناسب جهت نصب یک سرور و یک روتر
پشتیبانی تیکتی 24 ساعته

کلوکیشن دو یونیت در دیتاسنتر سان

پاور 10 آمپر
کولینگ استاندارد
دسترسی یک نفر ساعات اداری
مناسب جهت نصب یک سرور و یک روتر
پشتیبانی تیکتی 24 ساعته

کلوکیشن سه یونیت در دیتاسنتر سان

پاور 10 آمپر
کولینگ استاندارد
دسترسی یک نفر ساعات اداری
مناسب جهت نصب یک سرور و یک روتر
پشتیبانی تیکتی 24 ساعته